ANDMEKAITSETINGIMUSED

                                                           Aktsiaselts KONESKO

 

Käesolev isikuandmete töötlemise dokument kirjeldab Konesko isikuandmete töötlemise põhimõtteid. Andmekaitsetingimuste eesmärk on anda selget ja läbipaistvat teavet selle kohta, kuidas Konesko võib Teie isikuandmeid töödelda, kui kasutate meie teenuseid, puutute meiega kokku või külastate veebilehte www.konesko.ee.

Kui olete sõlminud Koneskoga lepingu, võivad sõlmitud lepingu tingimused täpsustada isikuandmete töötlemise tingimusi ja õiguslikke aluseid. Vastavalt õigusaktide või praktika muutumisele on Koneskol õigus andmekaitsetingimusi muuta ja need avaldatakse koheselt meie veebilehel.

Kui Teil tekib täpsustavaid küsimusi selle kohta, kuidas me Teie isikuandmeid töötleme või kui Te soovite esitada meile Teie isikuandmete töötlemisega kaasnevate õiguste teostamiseks taotlusi, võtke meiega ühendust allpool peatükis „Kontakt“ toodud kontaktandmetel.

 1. MÕISTED

 

„andmesubjekt“

Füüsiline isik, kelle isikuandmeid Konesko töötleb;

 

„IKÜM“

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus);

 

„isikuandmed“

Igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku („andmesubjekti“) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal;

 

„kehtiv õigus“

Kõik kehtivad Euroopa Liidu õigusaktid ning kõik kehtivad Eesti Vabariigi õigusaktid, sealhulgas, kuid mitte ainult, IKÜM-i riigisisesed rakendusaktid, mis kehtivad käesolevate tingimuste kehtivuse ajal või hakkavad kehtima pärast tingimuste kehtestamist;

 

„Konesko“

AS Konesko, registrikood 10047497, aadress Aiandi tee 21 Viimsi vald, Harjumaa, 74001;

 

„veebileht“

 

Konesko veebileht aadressil www.konesko.ee;

 

„andmekaitsetingimused“

Käesolev isikuandmete töötlemise dokument;

 

„vastutav töötleja“

Füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid. Käesolevate tingimuste tähenduses on isikuandmete vastutavaks töötlejaks Konesko;

 

„volitatud töötleja“

Füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel.

 

 

 

 

 1. MILLAL JA MILLISTEL EESMÄRKIDEL ME ISIKUANDMEID TÖÖTLEME?

 

 

 • Konesko töötleb vastutava töötlejana isikuandmeid käesolevates andmekaitsetingimustes väljatoodud eesmärkidel. Konesko lähtub isikuandmete töötlemisel kehtivast õigusest, sealhulgas isikuandmete kaitse seadusest ja muudest isikuandmete töötlemist käsitletavatest õigusaktidest.

 

 • Konesko lähtub isikuandmete töötlemisel isikuandmete kaitse põhimõtetest, sealhulgas minimaalsuse põhimõttest, mille kohaselt töötleme ainult neid andmeid, mis on vajalikud teenuse osutamiseks ja eesmärkide täitmiseks.

 

 • Andmetöötlus lepingu täitmiseks. Konesko töötleb isikuandmeid eelkõige teenuse osutamiseks oma klientidele ja lepinguliste kohustuste täitmiseks oma klientide ees. Kui Konesko klient on andmesubjekt, siis on isikuandmete töötlemise õiguslik alus IKÜM artikkel 6 lg 1 punkt b (isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele). Kui klient või koostööpartner on juriidiline isik, siis töötleme andmeid, mis on vajalikud esindusõiguse kindlakstegemiseks.

 

 • Andmetöötlus seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks. Konesko töötleb isikuandmeid ka siis, kui see on vajalik tema suhtes kehtivate juriidilise kohustuste täitmiseks. Näiteks, kui Koneskolt nõuab isikuandmeid kohus kehtiva kohtumääruse või kohtuotsuse alusel või kui Isikuandmeid nõuab kehtiva määruse alusel õiguskaitseorgan. Samuti, kui Konesko on kohustatud säilitama isikuandmeid näiteks raamatupidamise seaduse või muude kohalduvate õigusaktide alusel. Isikuandmete töötlemise õiguslik alusel sellise töötlemise korral on IKÜM artikkel 6 lg 1 punkt c (isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks).

 

 • Andmetöötlus õigustatud huvi alusel. Konesko võib töödelda isikuandmeid ka siis, kui see on vajalik Konesko õigustatud huvi korral. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on sellisel juhul IKÜM artikkel 6 lg 1 punkt f. Õigustatud huvi alusel töötleb Konesko isikuandmeid ainult juhul, kui sellist töötlemist ei kaalu üle andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb isikuandmeid kaitsta. Õigustatud huvi alusel töödeldakse üksnes andmeid, mis on saadud andmesubjektilt või tekkinud lepingu täitmise käigus.

 

Koneskol võib isikuandmete töötlemiseks olla õigustatud huvi, kui see on vajalik õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks. Näiteks võib selline vajadus tekkida olukorras, kus andmesubjekt on lepingut rikkunud. Samuti võib Koneskol olla töötlemiseks õigustatud huvi turvakaamerate kasutamiseks oma territooriumil, sellest täpsemalt peatükis „Turvakaamerate kasutamine“. Õigustatud huvi alusel töödeldud andmete säilitamisel lähtutakse seadusest tulenevast tähtajast, milleks on üldjuhul 3 aastat pärast teenuse pakkumist. Vaata täpsemalt säilitamistähtaegade kohta peatükis “Ülevaade töödeldavatest isikuandmetest”.

 

 • Konesko võib töödelda isikuandmeid ka seoses töösuhetega või siis kui kandideerite Koneskosse tööle. Konesko on vastu võtnud eraldi isikuandmete töötlemise tingimused, mis kohalduvad seoses töösuhetega ning mis on teile avaldatud, kui töötate Koneskos või kandideerite Koneskosse tööle. Vaata lisaks töötajatele kehtestatud andmekaitsetingimustest, mis on leitav Konesko elektrooniliselt teadetahvlilt, infostendidelt ja puhkeruumidest.

 

 1. ÜLEVAADE TÖÖDELDAVATEST ISIKUANDMETEST

Sõltuvalt konkreetsest olukorrast võib Konesko töödelda teie kohta järgmiseid isikuandmeid:

Eesmärk

Töödeldavad isikuandmed

Isikuandmete allikas

Õiguslik alus

Säilitamistähtaeg

Lepingute täitmine ja lepingute sõlmimiseks vajalike läbirääkimiste pidamine

Kontaktandmed: nimi, e-postiaadress, telefoninumber

 

Andmesubjekt ise, Konesko kliendiks olev juriidiline isik või Konesko koostööpartnerid

IKÜM artikkel 6 (1) (b), pärast lepingu lõppemist IKÜM artikkel 6 (1) (f)

Kuni 3 aastat pärast lepingu lõppemist (TsÜS § 146 lg 1)

Raamatupidamisdokumendid

Juriidilise kohustuse täitmiseks vajaminevad dokumendid

Konesko kliendiks olev juriidiline või füüsiline isik

IKÜM artikkel 6 (1) (c)

7 aastat tulenevalt raamatupidamise seadusest (RPS § 12 lg 4)

Päringutele, küsimustele või kaebustele vastamine

Sõltuvalt konkreetsest päringust

Andmesubjekt

IKÜM artikkel 6 (1) (f)

Kuni 3 aastat päringu lahendamisest

Turvalisuse tagamine

Loe eraldi turvakaamerate kasutamise peatükki

Küpsiste kaudu kogutud andmed

Loe eraldi küpsiste kasutamise peatükki

 

 

 

 1. ISIKUANDMETE EDASTAMINE JA VOLITATUD TÖÖTLEJATE KASUTAMINE

 

 • Konesko ei edasta isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud selleks kehtiva õiguse alusel seaduslikku õigust omades. Konesko ei edasta isikuandmeid Euroopa Majandusühendusest väljapoole.

 

 • Konesko võib kasutada isikuandmete töötlemisel volitatud töötlejaid. Konesko poolt määratud volitatud töötlejad, kes võivad piiratud juhtudel isikuandmeid töödelda, on näiteks IT-teenuse osutajad (serveriteenuse pakkujad, IT tarkvara arendajad) või muud tugiteenuste osutajad.

 

 • Konesko kasutab volitatud töötlejatena üksnes selliseid koostööpartnereid, kelle usaldusväärsuses on Konesko veendunud ja kes on võtnud kohustuse töödelda isikuandmeid kooskõlas kehtiva õigusega.

 1. KÜPSISTE KASUTAMINE

 

 • Konesko veebileht kasutab küpsiseid. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis sisaldavad arvutisse talletatavat informatsiooni ning mida kasutatakse jälgimiseks või tuvastamiseks.

 

 • Veebileht kasutab kolmandate osapoolte küpsised. Oleme lisanud veebilehele videod, mis esitatakse Youtube platvormi kaudu. Youtube’i privaatsuspoliitika ja tingimustega saate tutvuda küpsise haldaja lehel: https://www.google.com/policies/technologies/cookies/.

 

 • Täpsemalt kasutame järgmiseid küpsiseid:

 

Küpsis

Kirjeldus

Kehtivus

Tüüp

YSC

Youtube’i installitud küpsis jälgib manustatud videote vaatamiste arvu

Külastuse seanss

Kolmanda osapoole küpsis

VISITOR_INFO1_LIVE

Youtube-i installitud küpsis salvestab kasutajate eelistusi videote esitamisel

6 kuud

Kolmanda osapoole küpsis

 

 • Teil on õigus oma veebibrauseri sätteid muutes küpsiste kasutamine igal ajal keelata. Sellisel juhul palun arvestage, et veebibrauseri kõik funktsioonid ei pruugi korrektselt töötada. Küpsiseid on võimalik keelata veebibrauseri „help“ või „abi“ funktsiooni juhiseid järgides. Rohkem informatsiooni selle kohta, kuidas küpsised töötavad või kuidas küpsiseid keelata võite leida ka veebilehelt allaboutcookies.org.

 

 

 1. TURVAKAAMERATE KASUTAMINE

 

 • Kehtiva õiguse alusel on Koneskol õigus kasutada isikute ja vara kaitse eesmärgil jälgimisseadmestikku. Selleks kasutab Konesko enda territooriumil turvakaameraid, millega seoses töötleme ka isikuandmeid.

 

 • Turvakaamerate kasutamine on vajalik eelkõige Konesko territooriumil turvalisuse tagamiseks, turvaintsidentide vältimiseks ning menetlemiseks ning Konesko vara ja inimeste, sh töötajate, turvalisuse tagamiseks.

 

 • Õiguslik alus turvakaamerate kasutamiseks on Konesko õigustatud huvi IKÜM artikkel 6 lõige 1 punkti f alusel.

 

 • Konesko jälgimisseadmestik koosneb territooriumile paigaldatud kaameratest, mis salvestavad territooriumi ööpäev läbi (24/7).

 • Turvakaameraid ole kunagi paigaldatud aladele, kus Konesko töötajad, Konesko kliendid või teised isikud, kes võivad turvakaamera vaatevälja sattuda, võivad eeldada täielikku privaatsust. Näiteks ei ole kaameraid kunagi riietusruumides, tualettruumides jne.

 

 • Turvakaamerate kasutamise korral on turvakaamera jälgimisalasse alati paigutatud silt kaamera kasutamise kohta, s.o silt, millel on kaamera kujutis ja/või sõna „VIDEOVALVE“.

 

 • Reeglina Konesko ei edasta kaamerate salvestisi kolmandatele isikutele, välja arvatud, kui Konesko on kehtiva õiguse alusel selleks õigustatud või kohustatud. Näiteks võib Konesko edastada salvestisi ametiasutustele kehtiva õiguse alusel, näiteks kui see on vajalik toimepandud õigusrikkumiste või muude intsidentide uurimiseks kehtiva õiguse alusel volitatud isikute poolt, näiteks Politsei- ja Piirivalveameti poolt.

 

 • Konesko säilitab turvakaamerate salvestisi 60 päeva alates salvestise tegemisest, välja arvatud, kui selle aja jooksul on algatatud menetlus samal perioodil toimepandud õigusrikkumise või muu intsidendi uurimiseks, millega seoses on vajalik konkreetse salvestise säilitamine pikema säilitamisperioodi jooksul. 60-päevane säilitamistähtaeg on vajalik selle perioodi jooksul toimunud võimalike intsidentide või õigusrikkumiste avastamiseks või uurimiseks. Seega, võimalikud kahjud seoses õigusrikkumisega Koneskos avastatakse reeglina kuni 60 päeva möödumisel pärast rikkumise toimumist. Selleks, et Konesko saaks rikkumise korral ja enda õiguste kaitsmiseks võtta õigusrikkuja vastu õiguslikke meetmeid, peame säilitama kaamerate salvestisi kuni 60 päeva salvestise tegemisest.

 

 • Kõigil Konesko töötajatel, Konesko klientidel või teistel kolmandatel isikutel, kes on viibinud Konesko territooriumil ning kelle kujutist on Konesko salvestanud, on õigus tema kujutist sisaldava salvestisega tutvuda. Koneskol ei ole võimalik väljastada töötajale või kolmandale isikule kaamera salvestist, kui salvestis on salvestisega tutvumise taotluse saamise ajaks kustutatud. Lisaks palume arvestada, et teiste salvestisele jäänud isikute õiguste ja huvide kaitsmiseks peame muutma nende kujutise selliseks, et neid ei oleks võimalik tuvastada (kujutise udustama), mistõttu ei saa me tutvumist võimaldada koheselt.

 

 

 1. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

 

 • Konesko tagab kõik kehtivast õigusest andmesubjektile tulenevad õigused.

 

 • Igal andmesubjektil on muu hulgas järgmised õigused:

 

 • juurdepääsuõigus: õigus igal ajal küsida, kas Koneskol on tema kohta isikuandmeid või mitte ning saada teavet selle kohta, milliseid isikuandmeid Konesko tema kohta töötleb;
 • õigus isikuandmete parandamisele: õigus taotleda Koneskolt oma isikuandmete täpsustamist või parandamist, kui need on ebapiisavad, puudulikud või valed;
 • õigus vastuväidete esitamisele: õigus esitada Koneskole vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise suhtes, näiteks siis, kui isikuandmete kasutamine põhineb Konesko õigustatud huvil;
 • õigus nõuda isikuandmete kustutamist: õigus taotleda isikuandmete kustutamist, näiteks siis, kui isikuandmeid töödeldakse andmesubjekti nõusolekul ja andmesubjekt on nõusoleku tagasi võtnud;
 • õigus piirata töötlemist: õigus nõuda, et Konesko piiraks isikuandmete töötlemist kehtiva õiguse alusel, näiteks siis, kui Konesko ei vaja enam isikuandmeid töötlemise eesmärkide saavutamiseks või kui andmesubjekt on esitanud isikuandmete töötlemise suhtes vastuväite;
 • õigus võtta isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi: kui isikuandmete töötlemine põhineb andmesubjekti antud nõusolekul, on andmesubjektil igal ajal õigus Koneskole antud nõusolek tagasi võtta;
 • õigus andmete ülekantavusele: õigus saada Koneskolt isikuandmed, mida andmesubjekt on ise Koneskole esitanud ning mida töödeldakse andmesubjekti nõusoleku alusel või andmesubjektiga sõlmitud lepingu täitmiseks kirjalikult või üldkasutatavas elektroonilises vormingus, ning, kui see on tehniliselt võimalik, nõuda, et Konesko edastaks need andmed mõnele muule vastutavale töötlejale;
 • õigus esitada kaebus: Kui andmesubjekt leiab, et tema isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi, on tal alati õigus pöörduda nõude või kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni poole – Tatari 39, 10134 Tallinn, info@aki.ee, aki.ee.

 

 • Andmesubjekti käesolevas peatükis loetletud õigused seoses tema isikuandmete töötlemisega ei ole täielikud õigused. Teatud juhtudel võivad teiste andmesubjektide õigused või Konesko juriidilised kohustused piirata andmesubjekti õigusi.

 

 • Isikuandmete töötlemisega kaasnevate õiguste teostamiseks või isikuandmete töötlemisega seotud taotluste esitamiseks võtke palun ühendust alltoodud peatükis „Kontakt“ toodud kontaktandmetel.

 

 1. ISIKUANDMETE TURVALISUS

 

 • Konesko kohustub tagama isikuandmete töötlemise turvalisuse, eesmärgiga kaitsta isikuandmeid tahtmatu või volitamata töötlemise, avalikuks tuleku või hävimise eest.

 

 • Võttes arvesse teaduse ja tehnoloogia viimast arengut ja rakendamise kulusid ning isikuandmete töötlemise laadi, ulatust, konteksti ja eesmärke, samuti töötlemisest tulenevaid andmesubjektide õigusi ja vabadusi ähvardavaid erineva tõenäosuse ja suurusega ohte, rakendab Konesko isikuandmete töötlemisel asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid isikuandmete turvalisuse tagamiseks.

 

 1. KONTAKT

 

 • Isikuandmete töötlemisega seotud küsimuste korral või isikuandmete töötlemisega seotud taotluste esitamiseks, võtke palun ühendust Koneskoga järgmistel kontaktidel:

 

Konesko kontaktandmed on:

Aktsiaselts KONESKO

Aiandi tee 21, Viimsi vald, Harjumaa 74001

info@konesko.ee